BEZCŁOWY – Zamówienia są bezcłowe i dostarczane bezpośrednio do Twoich drzwi!
Topcoat

Zasady i warunki

Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży towarów i usług przez Agencję Creative Media za pośrednictwem sklepu wirtualnego topcoatgels.pl na rzecz kupującego i mogą zostać zmienione wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą obu stron.

W niniejszym dokumencie następujące terminy będą oznaczać:

Dokumenty umowy

Składając zamówienie elektroniczne na stronie topcoatgels.pl, kupujący wyraża zgodę na formę komunikacji, za pomocą której sprzedawca prowadzi swoją działalność. Zamówienie będzie składać się z następujących dokumentów, w kolejności ważności:

Ważność

Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą wystawienia faktury przez sprzedawcę. Informacja o wystawieniu faktury odbywa się drogą elektroniczną (e-mail). Podstawą tak zawartej umowy będą Ogólne Warunki Sprzedaży, uzupełnione kartą gwarancyjną wystawioną przez Sprzedawcę lub jednego z jego dostawców.

Rozszerzenie zobowiązań sprzedawcy

Sprzedający wykorzysta swoją wiedzę zawodową i techniczną, aby osiągnąć wynik określony w zamówieniu i dostarczy towary i usługi spełniające wymagania, potrzeby i specyfikacje kupującego.

Informacje prezentowane na stronach sprzedawcy mają charakter informacyjny i są dokumentowane lub modyfikowane przez sprzedawcę zgodnie z arkuszami/stronami prezentacyjnymi producenta. Również ze względu na przestrzeń i spójność struktury informacji opisy produktów mogą być niepełne, ale sprzedawca stara się przedstawiać jak najbardziej odpowiednie informacje zgodnie z informacjami otrzymanymi od producentów, tak aby produkt był użytkowany w parametrach, dla których został zakupiony .

Komunikacja ze sklepem może odbywać się poprzez adresy podane w dziale kontakt.

Cesja i podwykonawstwo

Sprzedający może scedować i/lub zlecić podwykonawstwo usług związanych z realizacją zamówienia osobie trzeciej, z informacją kupującego, bez zgody kupującego. Sprzedający zawsze będzie odpowiedzialny wobec kupującego za wszystkie zobowiązania umowne.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Kupujący rozumie prawo własności intelektualnej i nie ujawni osobom trzecim ani nie upubliczni żadnych informacji otrzymanych od sprzedającego. Również nazwy serwisów oraz znaki graficzne są zarejestrowanymi znakami towarowymi Creative Media Agency i nie mogą być przejmowane, kopiowane ani wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela.

Prywatność - Reklama

Wszelkie plany, dokumenty i informacje wszelkiego rodzaju dostarczone przez kupującego sprzedającemu, w tym między innymi zamówienie, pozostaną własnością sprzedającego. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia. Kupujący nie będzie składał żadnych publicznych oświadczeń, promocji, informacji prasowych lub jakiejkolwiek innej formy ujawnienia osobom trzecim w związku z zamówieniem bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego.

Rozliczenia i płatności

Cena, sposób płatności i termin płatności są określone w zamówieniu. Sprzedający wystawi kupującemu fakturę za dostarczone towary i usługi, przy czym obowiązkiem kupującego jest dostarczenie wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ryzyka i obowiązki

Dostawa – sprzedający zobowiązuje się do wysłania towaru i usług kurierem do kupującego lub dostarczenia ich osobiście do siedziby.

O ile sprzedający i kupujący nie uzgodnili inaczej, sprzedający zrzeka się ryzyka i odpowiedzialności związanej z towarami i usługami w przypadku ich przekazania przez krajową firmę kurierską, z którą sprzedawca współpracuje z kupującym lub wyznaczonego przedstawiciela kupującego lub bezpośrednio do kupującego lub wyznaczonego przedstawiciela kupującego. Sprzedający zapewni właściwe opakowanie towarów i usług oraz zapewni przesłanie dokumentów towarzyszących na trwałym nośniku (drukowanym lub e-mailem). Sprzedający dostarczy towary i usługi na terytorium Rumunii.

Akceptacja i prawo do odstąpienia od umowy

Odbiór nastąpi, gdy towary i usługi będą zgodne z właściwościami technicznymi wymienionymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności dostarczonych produktów lub świadczonych usług ze specyfikacją techniczną, Sprzedający dokona zgodności produktów i usług w maksymalnym czasie równym czasowi realizacji zamówienia, nie obciążając Kupującego żadnymi kosztami związanymi z tymi czynnościami. Sprzedający zastosuje się również do postanowień GEO 34/2014 i zastosuje politykę zwrotów. Sprzedający ma prawo tak, jak uzna, że działania kupującego były złośliwe, do dochodzenia od kupującego odszkodowania, zgodnie z prawem.

Nadwyżki towarów

Wszelkie towary dostarczone w ilości przekraczającej ilość podaną w zamówieniu mogą zostać odrzucone przez kupującego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostawy.

GWARANCJE

Oprócz wszelkich innych gwarancji przewidzianych przez obowiązujące prawo i wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej wystawionej przez sprzedającego lub dostawcę sprzedającego, gwarantują one kupującemu wszelkie niezgodności, które mogą mieć wpływ na całość lub część towarów i usług, z wyjątkiem normalnych zużycia, przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży. Wyjątkiem są materiały eksploatacyjne, które nie są objęte gwarancją.

Przeniesienie własności

Własność towarów i usług zostanie przeniesiona z chwilą zapłaty przez kupującego na miejsce wskazane w zamówieniu (tj. dostawa - podpisanie odbioru dokumentu przewozowego dostarczonego przez kuriera lub podpisanie paragonu na fakturze VAT za zrealizowane dostawy przez personel sprzedającego).

W przypadku dostawy kurierem sprzedający nie upoważnia do umożliwienia kupującemu otwierania paczek przed podpisaniem dostawy, a jedynie po podpisaniu dostawy i opłaceniu ich ewentualnej wartości. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wysyłanych paczek, chyba że istnieje dokument podpisany przez kupującego i przedstawiciela kuriera, który dokonał dostawy.

Zgodność z prawem i standardami

Sprzedający będzie przestrzegać wszystkich praw, przepisów i rozporządzeń mających zastosowanie do jego wykonania umowy, w tym między innymi produkcji, montażu, obsługi, transportu, przechowywania, pakowania lub dostawy towarów i usług oraz mających zastosowanie do zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska.

Odpowiedzialność

Sprzedający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które kupujący lub jakakolwiek osoba trzecia może ponieść w wyniku wypełnienia przez sprzedającego któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z zamówienia oraz za szkody wynikające z korzystania z towarów i usług po dostawie i w szczególnie w przypadku utraty produktów.

Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność, jeśli jego podwykonawcy i/lub partnerzy jakiegokolwiek rodzaju zaangażowani w realizację zamówienia nie wywiązują się z któregokolwiek ze zobowiązań umownych.

Śmieszna cena lub niewłaściwe funkcje

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby podać dokładne informacje o cenie i cechach produktów. Niektóre ceny i/lub funkcje mogą być nieprawidłowe. W przypadku zarejestrowania zamówienia z wygórowaną ceną, sprzedający ma prawo anulować zamówienie kupującego. W przypadku zarejestrowania zamówienia na produkt o błędnych cechach, sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć kupującemu produkt o cechach jak najbardziej zbliżonych do prezentowanych na stronie w momencie składania zamówienia. Jeżeli kupujący nie zgadza się z propozycjami sprzedającego, sprzedający ma prawo anulować zamówienie kupującego.

Naruszenie, wypowiedzenie

Jeśli sprzedawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, w tym w okresie gwarancji, kupujący powiadomi sprzedawcę o tym uchybieniu. Plan działania zostanie zatwierdzony przez strony w ciągu 3 dni od powiadomienia. Kupujący może anulować zamówienie e-mailem przed jego dostarczeniem. W przeciwnym razie zamówienie zostanie zwrócone.

Siła główna

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań umownych, jeśli takie niewykonanie jest spowodowane działaniem siły wyższej. Siła wyższa to nieprzewidywalne zdarzenie, na które strony nie mają wpływu i którego nie można uniknąć.

Prawo właściwe - Jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu rumuńskiemu. Wszelkie spory wynikające z interpretacji i wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w ten sposób zostaną powołane właściwe sądy w siedzibie Sprzedającego.

Różne przepisy

W przypadku sprzeczności jednego lub więcej przepisów z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym, postanowienia te nie będą stosowane, a strony będą współpracować w celu uzgodnienia nowych postanowień, które respektują ducha pierwotnych postanowień. Strony umowy będą uważane za niezależnych wykonawców i żadna ze stron nie otrzyma prawa ani upoważnienia do przyjmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na szkodę drugiej strony. Warunki niniejszej umowy zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy między stronami dotyczące przedmiotu niniejszej umowy i mogą być zmieniane lub zmieniane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy podpisanej przez obie strony.


Metody zamawiania

Zamów na miejscu

Korzystanie z witryny Creative Media Agency wymaga włączenia obsługi plików cookie w przeglądarce.

Modyfikacja zamówienia

W przypadku anulowania zamówienia opłaconego kartą internetową, e-mail o anulowaniu płatności jest automatycznie wysyłany do operatora płatności, a pieniądze wpłyną na Twoje konto w ciągu około 3 dni roboczych.

w przypadku anulowania zamówienia opłaconego poleceniem zapłaty, możesz zażądać zwrotu kwoty na swoje konto (również przelewem bankowym) lub możesz je wykorzystać do przyszłego zamówienia.


Terminy dostaw

Dostępność produktu

W magazynie - Produkt znajduje się w magazynie agencji Creative Media i można go kupić i dostarczyć w ciągu około 48 godzin. Rezerwacje na magazynie dokonywane są po wysłaniu zamówienia.

Ograniczony stan magazynowy - Produkt jest w magazynie Creative Media Agency, ale są dostępne w mniej niż 3 sztukach. Produkt można kupić i dostarczyć w około 48 godzin.

Na zamówienie - Produkt nie jest dostępny w magazynie Creative Media Agency i prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności lub terminu dostawy tego produktu. Średni czas dostawy to 7 dni kalendarzowych.

Brak w magazynie - Produkt nie jest dostępny w magazynie Creative Media Agency i prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności lub terminu dostawy tego produktu.

Dostawa zamówień

Zamówienia są dostarczane natychmiast, jeśli wszystkie produkty są dostępne w magazynie Creative Media Agency.

Dostawa odbywa się ekspresową przesyłką kurierską, a zamówienie zwykle dociera do miejsca docelowego w czasie szacowanym na złożenie zamówienia.

Zamówienia opłacone poleceniem zapłaty są dostarczane dopiero po zaksięgowaniu kwoty na koncie Creative Media Agency.


Polityka zwrotów

Zrezygnuj z kupowania

Produkty zakupione zdalnie można zwrócić zgodnie z GEO 34/2014. Konsument ma prawo powiadomić przedsiębiorcę na piśmie, że zrezygnował z zakupu, bez kar i bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Zwrot produktów zostanie dokonany na koszt klienta w terminie 14 dni od rozwiązania umowy. Zaleca się skorzystanie z tej samej usługi transportowej, która służy do odbioru produktów.

Agencja Creative Media zwróci wartość zamówienia możliwie najszybciej po otrzymaniu zwracanego produktu. Zwrócona kwota nie obejmuje kosztów transportu, ich wartość jest równa dwukrotności opłat za transport wyświetlanych na stronie topcoatgels.pl w momencie składania zamówienia, do których wartości doliczane są wszelkie inne koszty bezpośrednie lub pośrednie związane z wysyłką, transportem i/lub zwrotu zamówienia.

Zwrot produktów

Możesz zażądać zwrotu produktów w następujących przypadkach:

Koszty zwrotu w sytuacjach przedstawionych powyżej - nie w przypadku rezygnacji z zakupu - ponosi nasz sklep.

Produkty muszą zostać zwrócone w stanie, w jakim zostały otrzymane, w oryginalnym opakowaniu i wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami i dokumentami. Pogorszenie stanu produktów lub wprowadzenie ich w stan uniemożliwiający ich odsprzedaż prowadzi do odmowy zwrotu. Jakakolwiek zmiana stanu produktów lub uszkodzenie ich oryginalnego opakowania uniemożliwiające sprzedaż produktu, automatycznie prowadzi do zastosowania procedury zwrotu za opłatą administracyjną w celu przywrócenia produktu do stanu, w jakim zostały dostarczone; podatki wynoszą od 0 do 50% początkowej wartości produktu. Wysokość opłaty administracyjnej zostanie przekazana klientowi przy odbiorze uszkodzonych/zmodyfikowanych produktów.


Warunki gwarancji

Gwarancja na produkty, do których nie dołączono karty gwarancyjnej wystawionej przez producenta/importera, rozstrzyga Agencja Creative Media poprzez wymianę lub wymianę wadliwego produktu.

Wysyłka produktów wysłanych w ramach gwarancji leży w gestii kupującego. Wysyłka zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, a rozliczenie gwarancji nastąpi w ciągu maksymalnie 45 dni kalendarzowych od otrzymania produktu.

Warunki gwarancji są zgodne z ustawodawstwem europejskim, OG 21/1992, ustawą 449/2003 i OG 174/2008.

Zgłaszając zgłoszenie gwarancyjne, należy przedstawić wadliwy produkt z nienaruszonymi elementami identyfikacyjnymi (numer seryjny lub opakowanie), wraz z akcesoriami towarzyszącymi oraz kopiami faktury VAT i kartą gwarancyjną. Jeśli produktom nie towarzyszą te dokumenty, produkty mogą zostać zwrócone do zgłaszającego/nadawcy bez rozstrzygania gwarancji.

Produkty posiadające wady fizyczne takie jak: uderzenia, pęknięcia, odłamki, spalone lub pęknięte elementy/części itp., uszkodzone, usunięte lub zmodyfikowane etykiety lub plomby gwarancyjne, produkty używane w nieodpowiednich warunkach (nieprawidłowe napięcia zasilania, narażenie na duże wahania temperatury i ciśnienie, wstrząsy mechaniczne, niewłaściwa obsługa, użytkowanie produktów w warunkach wilgoci, zapylenia, szkodliwych substancji lub pod działaniem chemikaliów itp.), nieprawidłowe ustawienia i instalacje, wadliwe źródła, nieuziemione gniazda, przenikanie cieczy, metali lub innych substancji wewnątrz urządzenia, mechaniczna lub plastyczna ingerencja w produkty, podłączanie lub odłączanie niektórych elementów podczas pracy urządzenia itp. a także produkty, dla których programy instalacyjne zostały użyte niewłaściwie lub zostały użyte inne sterowniki lub programy niż oryginalne. Instalacja lub uruchomienie produktów przez osoby nieupoważnione spowoduje utratę gwarancji.

Gwarancja na wyroby, do której dołączona jest karta gwarancyjna wystawiona przez producenta/importera, będzie rozliczana we wskazanych ośrodkach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Do udzielenia gwarancji konieczne jest zachowanie oryginału karty gwarancyjnej.

Z działem technicznym Agencji Creative Media można się skontaktować korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie kontaktowej.

Okres gwarancji liczony jest od momentu dostarczenia produktów, zgodnie z terminem podanym na fakturze VAT.

Jeśli żądanie gwarancji jest nieuzasadnione (produkt sprawny), wnioskodawca poniesie koszty transportu w obie strony za produkty oraz wszelkie koszty diagnostyczne (ustalone przez jednostkę serwisową).

Czynności serwisowe wykonane w okresie gwarancyjnym zostaną wymienione na osobnych dokumentach. Dokumenty te stają się integralną częścią Karty Gwarancyjnej. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas użytkowania produktów.

Produkty, które opuściły okres gwarancji lub te, które nie są objęte ogólnymi warunkami udzielania gwarancji nie są objęte zakresem 15 dni rozliczenia, przy czym termin ten wynosi co najmniej 30 dni od daty rozpoczęcia użytkowania .

Produkty nieodebrane z serwisu w ciągu 60 dni od zakończenia operacji zostaną zgłoszone jako porzucone i przekazane do punktów zbiórki.